उद्योग समाचार

  • ट्याकिफायरहरू पानीमा आधारित र तेलमा आधारित छन्। पानीमा आधारित ट्याकीफायरले पानीमा आधारित टेकिफाइ em्ग इम्ल्शन्स, पानी-आधारित टेसिफाइ res रेजिन, र पानी-आधारित ट्यासिफाई pow पाउडर; तेलमा आधारित उत्पादनहरूले टेकिफाइंग रोजिन रेजिन र परिमार्जित रोसिन रेजिनहरू समावेश गर्दछ।

    2020-08-24

 1